«Vi må henge sammen eller bli hengt hver for oss.» Jan P. Syse

 

Ønsker du å skape de beste forutsetningene for gode prestasjoner og motivasjon i ditt team?

For å lykkes med teamarbeide er det viktig at vi har en felles forståelse for hvordan vi skal arbeide sammen. Sitatet til Jan P. Syse setter fokus på et sentralt punkt i teamarbeidet, nemlig sammenhengen mellom gjensidig avhengighet og solidarisk ansvar. Vi blir gjerne med og sikrer god kommunikasjon når dere utforsker deres forhold til oppgaven og hverandre. Det kan være i forbindelse med oppstart av teamet eller senere milepeler.

Her er noen av temaene som kan være aktuelt å utforske og arbeide med. Temaene griper inn i hverandre.

Mangfold og samarbeide: Det kan være en stor fordel å kjenne hverandres personlighet og personlige preferanser. Vi er forskjellige med tanke på hvordan vi henter oss inn når vi er slitne, hvordan vi forholder oss til informasjon, hvordan vi tar beslutninger og hvordan vi organiserer arbeidet. Når man blir kjent med hverandre blir det lettere å spille hverandre gode. Kjernekvalitetskvadranten er navnet på en metode vi har god erfaring med om man vil etablere psykologisk trygghet og gjensidig tillit i et team. I en fasilitert prosess presenterer man sine styrker og utviklingsområder for hverandre. Det kreves ikke noe forarbeide, men om man ønsker det kan man ta utgangspunkt i en preferansetest som MBTI eller lignende.

Sikre felles forståelse og gjensidig forpliktelse i forhold til oppgaven vi skal løse sammen: Vi går gjennom hensikten med å løse oppgaven, gjør en gap-analyse av utfordringen og definerer de kritiske suksessfaktorer.  Vi klargjør forventninger mellom teammedlemmene med roller, med ansvar og myndighet og grensesnitt til resten av organisasjonen.

Team eller gruppe? Hvor tett skal vi jobbe? Dette spørsmålet sees i sammenheng med hvor mye de ulike teammedlemmenes oppgaver griper inn i hverandre kompetansemessig og beslutningsmessig? Jo mer teammedlemmenes oppgaver griper inn i hverandre, jo større behov er det for felles forståelse og gjensidig forpliktelse.

Evaluering: Evaluering er en forutsetning for læring. Vi lærer ikke av erfaring, men av å reflektere over vår erfaring. Når vi skal evaluere kan det være viktig å skape gode rammer for å sikre at evalueringen gir oss det utbytte vi ønsker. Hva skal evalueringen brukes til? Hvordan lage en struktur for å evaluere som stemmer med hensikten? Hvordan sikre at vi tar med det som fungerer i tillegg til det som er utfordrende?

Fem forutsetninger ved velfungerende team:  Tillit, uenighet, helhjertet engasjement, ansvarliggjøring og resultatorientering. Disse forutsetningene er organisert i en kjede. Om vi ikke stoler på hverandre er det vanskelig å tenke seg at vi får åpenhjertige meningsutvekslinger. Uten åpenhjertighet engasjerer vi oss ikke helhjertet. Uten helhjertet engasjement kommer ikke teammedlemmene til å gjøre det de har sagt de skal gjøre. Uten at folk gjør det de har lovet hverandre er det ikke mulig å finne ut om tiltakene vi har bestemt oss for å gjennomføre virker slik vi har tenkt oss.

Konflikt: Om man tar tak i en konflikt mens den er fersk, kan man komme langt ved å skille mellom fakta, følelser, behov og tiltak. Konflikt er ofte en konsekvens av at disse fire blandes. Det er viktig å forstå at partene noen ganger har ulike fakta, å vise respekt for hverandres følelser, å klargjøre partenes ulike behov og å se på hvordan behovene kan ivaretas i fremtiden. Denne tilnærmingen bidrar til at saken blir belyst på en god måte samtidig som deltakerne føler seg ivaretatt.

Felles utviklings og samtaleverktøy: For å sikre tydelig kommunikasjon i en gruppe kan det være en fordel at man har noen modeller som alle har et forhold til. Format for forandring, FFF er et utviklings- og samtaleverktøy som hjelper oss med å utforske nye måter å tenke på i situasjoner hvor vi ønsker flere alternativer. Det kan handle om alt fra hvordan vi henter energi når vi er slitne, hvordan vi forholder oss til informasjon, hvordan vi tar beslutninger og hvordan vi organiserer oss. Det kan handle om å være tilstede, å observere, å tolke, å lytte, å leve seg inn i andre, å samle krefter, å roe sinnet, å analysere, å fantasere, å prioritere, å sette mål, å planlegge, å fortelle, å inspirere.

Formatet består av fem områder: helhet, mål, utfordring, lek og ressurs. Hvert område gir mulighet til å arbeide med ulike aspekter ved forandringsprosessen. Ved å bevege seg mellom de ulike områdene sikrer man utvikling i dialogen samtidig som man har en struktur å forholde seg til.

Print Friendly, PDF & Email