Kommunikasjons- og læringsmodellen NLP (nevrolingvistisk programmering) utgjør vårt faglige fundament. Denne prosesskompetanse er nyttig i all yrkesutøvelse og på alle andre områder i livet. Prosesskompetansen er nødvendig i tillegg til spesifikk oppgavekompetanse for at du skal lykkes med å lede deg selv og andre.

Her er noe av det som preger vårt arbeide:

  • å lede folk til sin egen visdoms dør og skape rammer hvor de kan gjøre sine egne oppdagelser
  • å legge til rette for en refleksjon som balanserer kraft og visdom
  • å få til den gode samtalen med kontakt, retning, helhjertet engasjement og kreativitet
  • å kvalitetssikre mål og strategier ved hjelp av kriterier for velformethet
  • å bruke en løsningsfokusert tilnærming med utgangspunkt i hva vi mennesker har felles når vi lykkes, basert på ønsker, muligheter, begrensninger, sterke og svake sider
  • å behandle egen og andres «motstand» som en ressurs
  • å verdsette hele det emosjonelle spekteret

Vår strategiske modell

Bild1

Vår strategiske modell er nyttig på de fleste områder i livet, fordi utfordringene som møter oss på de forskjellige områdene ligner hverandre med tanke på kommunikasjonsutfordringene de stiller oss overfor.

0.                   Klargjøre behov for endring

1.                   Klargjøre ønsket resultat

2.                   Analysere nåsituasjonen i forhold til ønsket resultat

3.                   Kartlegge kritiske suksessfaktorer som vil være nødvendige for å nå ønsket resultat

Systemvisdom

Når kommunikasjons- og forandringsteknikker praktiseres uten syn for større sammenhenger og langsiktige virkninger, blir resultatet utilfredsstillende. Vi legger derfor stor vekt på å vise at den beste måten å sørge for seg selv er å ivareta interessene og behovene til alle involverte. Vår oppgave blir å dyktiggjøre enkeltmennesker til å leve tilfredsstillende i forskjellige sammenhenger (organisasjoner, bedrifter, familier). I stedet for å være offer for systemet, blir du i stand til å utvikle deg i samsvar med både egne behov og med systemets egenart. I neste omgang kan det bety at også systemet utvikler seg.

Motivasjonsforskning

Vår prosesstilnærming hviler på motivasjonsforskningsteorin Self Determination Theory. Selvbestemmelsesteorien er viktig for vårt arbeide med å lede menneskelige prosesser. Edward L Deci og Richard Ryan, som står bak denne teorien har i mer enn 30 år forsket på forholdet mellom prestasjoner og motivasjon. Gode prestasjoner kjennetegnes ved utøverens evne til å tenke kreativt på sin oppgave. Vi hevder sammen med Deci og Ryan at de gode prestasjonene kommer når det er balanse mellom vår indre og ytre motivasjon, -mellom våre muligheter og trusler på den ene siden og vår styrke og vår svakhet på den andre siden. Dette er en svært viktig del av å lede menneskelige prosesser handler om.

Modellering

Når du presenterer oss for en utfordring starter vi med å finne ut hvordan du leder deg selv når du står i utfordringen. Så hjelper vi deg å hente opp tidligere gylne øyeblikk og bruker dem som kilde til kraft og inspirasjon.

Du lærer å finne frem til det som er nyttig i egne og andres forståelsesformer og ferdigheter. Dernest utvikler du evnen til å forenkle og forankre forståelsesformene og ferdighetene slik at du kan ta dem i bruk i stadig nye situasjoner.

Vårt utviklings- og samtaleverktøy «Format for forandring», FFF

FFF blink 40

Når vi står over for en utfordring hvor vi har spørsmål vi ikke helt vet hvordan vi skal svare på, starter vi med å finne ut hvordan vår tenkning gjør det naturlig for oss å oppfatte situasjonen slik vi gjør. Så tar vi frem tidligere gylne øyeblikk hvor vi har stått overfor noe lignende og bruker dem som kilde til kraft og inspirasjon til å finne nye måter å forholde oss til utfordringen.

Format for forandring. FFF er et utvikling og samtaleverktøy som  hjelper oss  med å utforske nye måter å tenke på i situasjoner hvor vi ønsker flere alternativer. FFF  bygger på NLP-grunnleggeren John Grinder’s New Code Change Format.

Les mer om FFF.

Opplevelsesbasert læring

Kommunikasjon handler om opplevelser – om hvordan vi forholder oss til vår egen og andres opplevelse. Når vi skaper vår opplevelse av verden anvender vi det vi ser, hører, gjør med kroppen og sier. Vi gir trening i å utforske ulike måter å oppleve virkeligheten. Slik blir vi i stand til å lokke frem det beste hos oss selv og andre.

I vår opplæring legger vi til rette for erfaring før refleksjon. Vi starter med å antyde et mulighetsområde ved å bruke historier og lignende. Det fortsetter med at vi viser en ferdighet eller en kombinasjon av ferdigheter. Umiddelbart etterpå får du prøve selv. Underveis hjelper vi til med det som trengs. Når du har gjort deg dine egne erfaringer, setter vi navn på dem og plasserer dem i en begrepsmessig sammenheng. Målet er at du etter vert finner deg selv i ferd med å praktisere det du har lært. Det er godt mulig at andre oppdager forandringen først og gjør deg oppmerksom på den. I treningssituasjonen legger vi det bevisste grunnlaget for intuitiv utfoldelse senere.

Triader

En betydelig del av vår opplæring er satt av til utforskning i grupper av tre, hvor den ene er veisøker, den andre er veileder og den tredje er observatør. I de tre rollene arbeider du med prosessen fra ulike perspektiver. Som veisøker utforsker du hvordan du leder deg selv og andre i forbindelse med selvvalgte temaer. Som veileder trener du på å legge tilrette for veisøkers refleksjon. Observatørens oppgave er å følge med på samtalen mellom veileder og veisøker og støtte dem gjennom veilederen. Alle tre rollene hjelper deg å forstå mer om kommunikasjon og læring.

Du lærer å skille mellom opplevelsesformen og innholdet i opplevelsen. Det er forskjell på motivet på et bilde og bildets størrelse på samme måte som det er forskjell på ordene du sier til deg selv og stemmen du bruker til å formidle det på. Slik kan du som veileder samarbeide med veisøker om å utforske ulike opplevelsesformer samtidig som du unngår å fortape deg i innholdet som veisøker utforsker eller faller for fristelsen å gi veisøker ubedte råd knyttet til opplevelsesinnholdet.

Tverrfaglighet

Vi har erfart at de allmenne mønstrene i lærings- og kommunikasjonsprosessene kommer tydeligere frem når vi trener med folk på tvers av roller og bransjer. Det blir lettere å fokusere på de allmenne betingelsene for å legge til rette for egen og andres vekst.  Ledelse, salg og veiledning utgjør f. eks ulike perspektiver som alle er nyttige i lærings- og kommunikasjonsprosesser uavhengig av hvilken av de tre rollene vi innehar.

Ledelse handler blant annet om å gi retning, fokus og rammer i tillegg til å stimulere andre til selvstendige arbeid. Det handler også om å skape en sammenheng som folk ønsker å tilhøre. Disse intensjonene er også høyst aktuelle når vi selger eller veileder. Salg handler blant annet om å hjelpe folk til å oppleve mulighetene med en løsning. Den gode selger vet også når han ikke skal selge. Veiledning handler om å bistå folk i lærings og utviklingsprosesser. Ofte inkluderer dette hjelp til å ta selvstendige, kvalifiserte beslutninger i valgsituasjoner. Vi trenger alle tre perspektivene for å kunne lykkes i en av rollene. Ledelse, salg og veiledning har alle å gjøre med fundamentale aspekter ved læring og kommunikasjon. Derfor anbefaler vi ledere, selgere og veiledere å trene sammen.

Print Friendly, PDF & Email