Hvordan få folk til å motivere seg selv?

 

En effektiv og motiverende leder har en sosial stil som støtter medarbeidernes grunnleggende psykologiske behov for innflytelse, tilhørighet og utvikling. Denne erkjennelsen springer ut av teorien om selvbestemmelse som professor i psykologi Edvard L. Deci har formulert. 

Partner i Interaction Consulting Group, Peder Wroldsen, har sett på forskningen bak teorien om selvbestemmelse og inkluderer tenkningen i sitt daglige arbeid. Hans avsluttende oppgave i «Master of Management» studiet ved Bedriftsøkonomisk Institutt handler om denne teorien. 

-Deci snur spørsmålet, om hvordan man skal motivere andre på hodet, påpeker Wroldsen i en samtale om Selvbestemmelsesteorien med Brad Larson. I stedet for å spørre hvordan jeg kan motivere mine kolleger, spør han hvordan kan jeg legge til rette for at mine kolleger kan motivere seg selv?

Deci’s observasjoner av hvorfor folk gjør som de gjør er basert på mer enn 30 års erfaring og tusener av studier innen humanistisk psykologi. Mange andre forskere har latt seg inspirere av Deci, og de har kunnet bekrefte hans funn.

I følge Deci har mennesker behov for innflytelse, fellesskap og utvikling. Det er medfødte psykologiske behov for å være med å bestemme hva de skal gjøre, hvordan de skal gjøre det og med hvem. Når disse behovene er tilfredsstilt, er resultatet ekte, indre motivasjon. Denne formen for motivasjon gir blant annet en opplevelse av flyt (flow) og klargjør hvorfor man er engasjert. Et menneske styrt av ekte indre motivasjon opplever at arbeidsprosessen er interessant og skapende, og at arbeidet går lett uten unødvendige anstrengelser. Ekte indre motivasjon bidrar til psykologisk helse.

 Motivasjon og belønning

Deci og hans kollegaer har gjennomført mange eksperimenter av ulike belønnings- og kontrollsystemer og erfart uventede negative resultater. Når mennesker opplever at andre forsøker å overstyre deres innsats, resulterer det ofte i en følelse av å bli kontrollert og en fiendtlig holdning. Dette utfordrer en gjengs forestilling om at en enkel stimulus alltid fører til ønsket respons. En rekke eksempler illustrerer at så enkelt er det ikke: La oss se på mating av seler i dyreparken, barns naturlige nysgjerrighet og motivasjon til å lære, og voksne i arbeidslivet.

Det er en stor fornøyelse å observere seler vise sine kunststykker i et akvarium. Selene utfører utrolige øvelser og plask og blir belønnet med det de liker best: fisk. Dyrepasserne har en bøtte full av fisk, men når den er tom, forsvinner også selenes akrobatikk.

Fra seler til barn. Edvard L. Deci har nemlig tatt motivasjonsforskningen til barn. Barns medfødte  nysgjerrighet og lyst til å lære bidrar til utvikling av nye ferdigheter som det å snakke og å gå. Læringen går lett og lekende ved etterligning, prøving og feiling. Så skjer det noe i barns utvikling: Barn, som før og i de første skoleårene er motiverte til  å utforske og lære, synes å miste entusiasmen og vitaliteten sin i senere skoleår. Er skolens forsøk på å styre barnas læring årsak til motivasjonstapet?  For å få svar på dette spørsmålet formulerte Deci følgende problemstilling. «Hva skjer med folk som får belønning for noe som de allerede er motivert for å gjøre?» Han ville finne ut om selv «positive» styringssignaler som belønning kunne påvirke menneskers ekte, indre motivasjon i negativ retning.

Først så Deci på barn og studenter, senere utvidet han forskningen til ulike grupper av arbeidstakere. Han fant ut at belønning kan redusere individets ekte indre motivasjon, fordi belønningen gir en følelse av at noen prøver å overstyre. Belønning kan altså ha den samme negative virkningen som påvist ved korte tidsfrister og prestasjonsmål, når en arbeidstaker føler seg overvåket eller at det blir reist spørsmål ved innsatsens kvalitet. Decis Selvbestemmelsesteori stiller ikke spørsmål ved å sette tidsfrister, formulere prestasjonsmål og kontrollere og evaluere innsats, men peker på mer hensiktsmessige måter disse handlingene kan utføres på, slik at de støtter den ekte indre motivasjonen isteden for å bryte den ned.

Ledelse og selvledelse

Hva sier selvbestemmelsesteorien om ledelse og selvledelse? Mennesker har, som nevnt i ingressen, tre grunnleggende psykologiske behov: innflytelse, tilhørighet og utvikling. Hvordan kan en leder ivareta disse behovene og dermed sikre høyt motiverte medarbeidere? Deci nevner tre essensielle egenskaper hos en god leder:

  • å vise god forståelse for medarbeidernes kompetanse og perspektiver
  • å formulere oppgavene slik at medarbeideren kan bruke det han kan fra tidligere og samtidig lære noe nytt.
  • å stimulere medarbeideren til selvstendig tenkning innen sitt område.

En god leder har mange likhetstrekk med en god far eller mor, en god lærer, sosialarbeider, helsearbeider eller sjelesørger. Å lykkes innen alle disse fagområdene forutsetter at man lytter aktivt og åpent og forstår og respekterer den andres behov for å være ansvarlig for seg selv. Lederskap har stor verdi når vi hjelper noen ut av offerrollen. En medarbeider som opplever seg selv hjelpeløs og uten verdi og håp kan få snudd denne holdningen på hodet ved at noen bryr seg og inviterer til å se på oppgavene og kompetansen med nye øyne.

I motsatt fall, ved å ignorere de psykologiske behovene, kan en leder redusere en medarbeiders ekte, indre motivasjon. Ledere som inspirerer sine medarbeidere klarer å skape en sammenheng som medarbeiderne har lyst til å tilhøre.

Det er en rekke grunner til at dette er viktig for en organisasjon: Ekte, indre motivasjon bidrar til å skape en overskuddskultur hvor folk ser det store bildet og forbindelsene mellom overordnet hensikt, strategier og egne bidrag. Ekte, indre motivasjon gjør oss mer kreative og utholdende. I tillegg kommuniserer vi klarere og tar større ansvar for oss selv og de vi har rundt oss. Selvbestemmelsesteorien representerer viktig forståelse om man ønsker å utvikle sin coachende lederstil.

-Selvbestemmelsesteorien beskriver menneskers medfødte psykologiske behov og hvordan man kan støtte dem. Teorien argumenterer for å inkludere god kommunikasjon og læring som viktige kompetanser og forutsetninger for livskraftige organisasjoner. For en som har arbeidet med kommunikasjon og læring i mer en 30 år er dette en oppmuntring fra forskningsverdenen. Jeg anbefaler derfor Selvbestemmelsesteorien til alle som ønsker å forstå mer om hvorfor folk gjør som de gjør, avslutter Peder Wroldsen.

Anbefalt litteratur: «Why we do what we do – Understanding Self-Motivation», Edvard L. Deci

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Peder Wroldsen