NLP (nevrolingvistisk programmering) er studiet av hvordan vår tenkning påvirker livskvalitet og mestring. NLP gjør mestring tilgjengelig for folk flest og gir deg mulighet til å ha et aktivt forhold til egne og andres tankemønstre. Med NLP blir du mye bedre til å lokke frem det beste hos deg selv og andre.

Her er forståelsen som ligger til grunn for vårt arbeide.

 1. Vår tenkning er ikke objektiv, men subjektiv.
 2. Tenkning er en forutsetning for mestring.
 3. Det er ofte mer givende å justere hvordan vi tenker om verden enn å forandre verden.
 4. Vår tenkning foregår i samspillet mellom kropp, sinn og språk.
 5. Er det mulig for en å tenke på en bestemt måte, er det mulig for alle.
 6. Enhver tankemåte passer i en eller annen sammenheng.
 7. Bak enhver tenkning er det en god intensjon.
 8. Vår verdi som mennesker er konstant, mens verdien av vår tenkning varierer.

NLP gjør mestring tilgjengelig for folk flest og gir deg mulighet til å ha et aktivt forhold til din egen og andres opplevelse.

NLP er en basiskompetanse med tanke på å beskrive, utforske og utvikle egen og andres opplevelse av verden. Basiskompetansen er fundamental i alle kommunikasjons- og læringsprosesser.

Her er et knippe definisjoner av NLP som vi bruker:

En epistemologi (hvordan vi vet at vi vet): Å være bevisst hvordan vi bruker sanseinntrykkene og språket når vi gjenskaper virkeligheten inni oss.

Tverrfaglig prosesskompetanse i å lede oss selv og hjelpe andre å lede seg selv.

Modellering: Å overføre måter å tenke på mellom situasjoner og personer.

«Beste praksis»: En vidt spekter av tankestrategier knyttet til spesifikke oppgaver i forbindelse med kommunikasjon og læring.

Språkmodeller: Språklige forutsetninger for presisjon, organisering og kreativitet.

En pedagogikk: Opplevelse før refleksjon.

En epistemologi: «læren om hvordan vi vet at vi vet»

Epistemologi, «læren om hvordan vi vet at vi vet», danner faglig grunnlag for vår virksomhet. Vi forholder oss alle  til vår egen opplevelse av virkeligheten. Hvordan vi beskriver virkeligheten er avgjørende for alt vi foretar oss. Derfor er det nødvendig å søke å forstå hvordan vi lager våre beskrivelser, og beskrivelsenes begrensninger og muligheter.

Basiskompetanse for å lokke frem de beste tenkemåtene hos oss selv og andre.

Ved å ta utgangspunkt i hvordan vi bruker sanseinntrykkene og språket når vi gjenskaper virkeligheten inni oss skaffer vi oss en modell for hvordan vi lager våre mentale kart og hvordan vi kan gjøre om kartene etter som hva vi vil bruke dem til. Her er en liste over noen av det vi gjør når vi lager våre kart.

 1. Jeg kan ta inn og bearbeide verden i alle sansene
 2. Jeg kan være innadvendt og utadvendt
 3. Jeg kan huske og konstruere
 4. Jeg kan være fokusert og ha oppmerksomheten i periferien.
 5. Jeg kan være i meg selv og utenfor meg selv
 6. Jeg kan oppleve fra mitt eget og andres perspektiv
 7. Jeg kan bruke språket til å kategorisere, sette sammen, dele opp og sammenligne min opplevelse

Selv om vi alle i utgangspunktet har evnen til å gjøre alt dette må vi praktisere for å bli gode og vi må bevisstgjøre oss de mulighetene vi har slik at vi ikke bli stående som passive tilskuere til vår egen tenkning. Når evnene gjøres til forståelse og ferdigheter skaffer du deg fantastiske muligheter til å forholde deg aktivt til din og andres opplevelse av virkeligheten. Du får de beste forutsetninger for å være kreativ med tanke på å utvikle meningsfulle opplevelser.

Modellering

Når du vil lære deg noe kan det være nyttig å ta utgangspunkt i det du har fått til tidligere eller la andre mennesker demonstrere hvordan de griper situasjonen an. Ofte kan det være vanskelig å beskrive eksakt hva vi gjør når vi mestrer noe. På kursene lærer du å bruke tidligere mestring som basis for fremtidig mestring og du utvikler et språk for å studere og beskrive egen og andres mestring. Når vi overfører mestring mellom situasjoner og personer kaller vi det modellering. Vi lager modeller av mestring som gjør at kompetansen kan brukes i flere situasjoner og av flere personer.

«Beste praksis»: En rekke prinsipper og ulike mestringsstrategier knyttet til mestring.

NLP-utøvere har studert mestring på mange ulike områder. Med utgangspunkt i basiskompetansen beskriver de læringsstrategier, kommunikasjonsstrategier, beslutningsstrategier, hukommelsesstrategier, forhandlingsstrategier, kreativitetsstrategier, motivasjonsstrategier, avslapningsstrategier med flere.

En språkmodell: Om å kvalitetssikre egne og andres mentale «kart».

Vi organiserer våre opplevelser ved hjelp av språket. I prosessen velger vi ut, justerer og generaliserer slik at vi får fram beskrivelser som er egnet for ulike formål. NLP gir oss en beskrivelse av hvordan de verbale kartene blir til og hvordan de påvirker vår opplevelse.

Enkelte ganger mister vi kontakten mellom beskrivelsen og opplevelsen. Beskrivelsen blir bare tomme ord løsrevet fra opplevelsen. Andre ganger skaper språket en feilaktig opplevelse av håpløshet, hjelpeløshet eller verdiløshet. Meta-modellen hjelper oss å gjenopprette kontakten med vår subjektive opplevelse. Vi identifiserer valgsituasjonene, klargjør utfordringene, utforsker begrensningene og mulighetene slik at vi kan utforme kartene på nytt. Meta-modellen gjør det mulig for to eller flere å utforske subjektive opplevelser sammen. Milton-modellen stimulerer med sitt abstrakte, mangetydige og metaforiske språk til å meditere over de samme spørsmålene og finne nye løsninger.

En pedagogikk – Opplevelse før refleksjon.

I våre NLP kurs legger vi til rette for erfaring før refleksjon. Vi starter øktene med å antyde et mulighetsområde ved å bruke historier og lignende. Det fortsetter med at vi viser en ferdighet eller en kombinasjon av ferdigheter. Umiddelbart etterpå får du prøve selv. Underveis hjelper vi til med det som trengs. Når du har gjort deg dine egne erfaringer, setter vi navn på dem og plasserer dem i en begrepsmessig sammenheng. Målet er at du etter kurset finner deg selv i ferd med å praktisere det du har lært. Det er godt mulig at andre oppdager forandringen først og gjør deg oppmerksom på den. På kurset og i andre treningssituasjoner legger vi det bevisste grunnlaget for intuitiv (ubevisst) utfoldelse senere.

Print Friendly, PDF & Email